جنگ جهانی

۰۴آبان
فرانسه، پاریس، طاق پیروزی

فرانسه، پاریس، طاق پیروزی

بام نیوز: طاق پیروزی بنایی است در پاریس واقع در میدان شارل دوگل و در انتهای غربی خیابان شانز الیزه.