جهانی شدن

۲۷آذر
کاروانسراهای خراسان جنوبی در راه جهانی شدن

کاروانسراهای خراسان جنوبی در راه جهانی شدن

بام نیوز: کاروانسراهای خراسان جنوبی از جمله بناهای تاریخی هستند که به لحاظ شاخص‌های معماری با ارزش، نامزد ثبت جهانی شده‌اند تا پنجمین اثر از این استان در فهرست جهانی یونسکو قرار گیرد.