جهت

۱۰تیر
جهت یابی در شرایط خاص

جهت یابی در شرایط خاص

بام نیوز: بهترین روش جهت یابی آشنایی با اقلیم منطقه و بادهای فصلی منطقه درگیری است.

۰۱آذر
جهت یابی بدون ابزار(توسط عوامل طبيعي)
اموزشی:

جهت یابی بدون ابزار(توسط عوامل طبيعي)

گروه اموزشی بام نیوز:جهات نسبت به وضعيت فرد تغيير نمي كند وثابت هستند ولي سمتها به وضعيت قرار گرفتن افراد با مكان ها بستگي دارندومتغير هستند .