جواد فخرایی

۱۷آبان
گزارش صعود به تنگ گیر گراميداشت  زنده یاد دکترجواد فخرایی
گزارش صعود:

گزارش صعود به تنگ گیر گراميداشت زنده یاد دکترجواد فخرایی

بام نیوز:به مناسبت گراميداشت همنورد فقيد، زنده یاد دکترجواد فخرایی کوهنورد وپدر تاریخ دشتستان روز جمعه 99/8/16 همایشی از طرف باشگاه کوهنوردی سهندبرازجان به اجرا درآمد