جوارتالاب

۰۲اردیبهشت
کوه خواری وتخریب اراضی ملی

کوه خواری وتخریب اراضی ملی

انجمن پزشکی کوهستان: درست زیر پای قله خشچال و در ادامه تخریبهای پیشین ، که جاده معدن تا پای قله رفته ، و هیچ مهاری بر افزایش آن نیست.