جوان نپالی

۱۰دی
اکسپدیشن گشایش مسیر جدید بر چوآیو

اکسپدیشن گشایش مسیر جدید بر چوآیو

بام نیوز: کوه‌نورد جوان نپالی، از روز ۱ بهمن اکسپدیشن خود را با هدف گشایش مسیری جدید بر «چوآیو» از رخ جنوبی و از سمت نپال را آغاز خواهد کرد.