جوبجی

۱۳دی
تخریب آثار باستانی در رامهرمز

تخریب آثار باستانی در رامهرمز

بام نیوز: تخریب آثار باستانی در رامهرمز صورت گرفت.