جورج هربرت لی مالوری

۳۰خرداد
«جورج هربرت لی مالوری» پیشگام انگلیسی

«جورج هربرت لی مالوری» پیشگام انگلیسی

بام نیوز: مالوری درطول سفرسال ۱۹۲۴ انگلیس به همراه «اندرواروین» هر دو در تلاش برای اولین صعود به بلندترین کوه جهان در رخ شمال شرقی بام دنیا ناپدید شدند.