جوهر دیده

۳۰اردیبهشت
دستخط ممهور

دستخط ممهور

بام نیوز: فلهذا ، آخرین عریضه به دستخط به چاپار تسلیم کردیم و چشم انتظار مرقومه ای ممهور ، تا بلکم دلمان بیاید مجدد دست و دلمان را برای خلائق رو کنیم . و لاغیر حنّاق بگیریم و قهوۂ قجری دم کنند خوشتر است تا تلخی فراقتان کاممان را کلپوره ای .