جیغ

۱۹فروردین
این کلاغ بر اثر برخورد ماشین مرده و کلاغهای دیگر ده دقیقه در اطرافش جیغ می کشند.

این کلاغ بر اثر برخورد ماشین مرده و کلاغهای دیگر ده دقیقه در اطرافش جیغ می کشند.

بام نیوز: این واکنش حاکی از این است که کلاغ‎ها از محل یا چیزی که به نظرشان خطرناک می‌آید، دوری می‌کنند. به معنای دیگر، آن‎ها با مفهوم مرگ آشنایی دارند و از آن می‌ترسند.