جیم

۰۳مرداد
کوهنوردی کی فقط پرچم زدن برقله هاست

کوهنوردی کی فقط پرچم زدن برقله هاست

بام نیوز: کوهنوردی ورزش روح است وجسم وعاطفه.