جینسنگ

۰۳فروردین
۷ چای گیاهی که با عفونت ویروسی در بدن مبارزه می‌کنند

۷ چای گیاهی که با عفونت ویروسی در بدن مبارزه می‌کنند

بام نیوز: دارویی، جینسنگ یکی از برترین‌هاست. چایی که از این ریشه تهیه می‌شود زمانی اکسیر امپراطور‌های چین باستان بوده‌است.