جیپوره

۲۴اردیبهشت
جیپوره/ هندوستان

جیپوره/ هندوستان

بام نیوز: یکی از زیباترین شهرهای هندوستان شهر جیپوره که به شهر صورتی معروف است.