سایت سنگنوردی

۲۰آبان
سایت سنگنوردی درمنطقه شهریری مشکین شهرراه اندازی شد
به همت باشگاه تخصصی دومان مشکین شهر،

سایت سنگنوردی درمنطقه شهریری مشکین شهرراه اندازی شد

بام نیوز: سایت سنگنوردی و گشایش مسیر در منطقه شهریری مشکین شهربه همت باشگاه تخصصی کوهنوردی وسنگ نوردی دومان را ه اندازی شد.

۱۴آبان
گشایش ۶ مسیر جدید در سایت سنگ نوردی سرکان

گشایش ۶ مسیر جدید در سایت سنگ نوردی سرکان

بام نیوز:رئیس هیئت کوهنوردی استان همدان گفت: مسیرهای جدید صعود در سایت سنگ نوردی شهید آریافر شهر سرکان بازگشایی شد.