شرم و لا پوشانی

۱۵اردیبهشت
شرم و لاپوشانی برای چه 

شرم و لاپوشانی برای چه 

بام نیوز: بفرموده سعدی شیراز ... سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند دوستان ...مرگ را دستچین نمیکنند.