شست پا

۲۳خرداد
هالوکس والگوس چیست

هالوکس والگوس چیست

بام نیوز: پوشیدن کفش نامناسب مثل کفش هایی با پنجه تنگ و باریک و کفش های پاشنه بلند از مهم ترین علل ایجاد کننده این بیماری است. متاسفانه 90 درصد زنان کفش هایی میپوشند که برایشان تنگ است.