شعارزدگی

۱۹فروردین
شعار زدگی در کوهنوردی 

شعار زدگی در کوهنوردی 

بام نیوز: هنوز هم بعضی وقتها وبعضی کسان دربعضی جاها بدنبال تقسیم یک سیب در بین همه تیم هستند.باشد که این چنین باشد.