شعارهای کوهنوردی

۲۰خرداد
شعارهای کوهنوردی

شعارهای کوهنوردی

بام نیوز: کوهنوردی،تنها ورزش فلسفی،سیاسی جهان ماست.