شماتیک

۱۲تیر
نقشه شماتیک از منطقه کلکچال تهران

نقشه شماتیک از منطقه کلکچال تهران

انجمن پزشکی کوهستان ایران: نقشه های شماتیک بشکلی طراحی میشوند که درک عینی و قابل لمس تصویری خوبی به هر بیننده القا میکند.