شماره تماس

۲۴دی
شماره تلفن مجتمع های کوهستانی، قرارگاه ها ، پناه گاه ها ، اماکن رفاهی ، کوهستانی 

شماره تلفن مجتمع های کوهستانی، قرارگاه ها ، پناه گاه ها ، اماکن رفاهی ، کوهستانی 

بام نیوز: قبل از عزیمت به مناطق کوهستانی نسبت به صحت شماره تلفن و تغییرات احتمالی توجه لازم را بنمایید.