شمال کشور

۲۰اردیبهشت
منطقه رینه

منطقه رینه

بام نیوز: از بهترین مناطق برای آب درمانی میباشد مشهور ترین آبگرم رینه حمام طبیعی شاه عباسی است.