شناکردن

۲۳مرداد
گرفتگی عضلات 

گرفتگی عضلات 

بام نیوز: یکی از راه های بسیار مفید شنا کردن است. آب سرد به عضله شما کمک بسیاری می کند و حرکت عضله در آب بسیار مفید است.