شهردار محترم مشهد

۲۲بهمن
ضرورت تجهیز مجموعه گردشگری هفت‌حوض مشهد به سایت نمونه کوه‌نوردی و سنگ‌نوردی 

ضرورت تجهیز مجموعه گردشگری هفت‌حوض مشهد به سایت نمونه کوه‌نوردی و سنگ‌نوردی 

بام نیوز: شهردار محترم مشهد، جناب آقای دکتر کلایی، در خصوص ضرورت تجهیز مجموعه گردشگری هفت‌حوض مشهد به سایت نمونه کوه‌نوردی و سنگ‌نوردی تاکید کرد.