شهرستان الشتر

۳۰خرداد
رشته‌کوه گَرین یا “گرو”

رشته‌کوه گَرین یا “گرو”

بام نیوز: گرو در سنسکریت به معنی بسیار بزرگ است.