شهرستان خرم آباد

۰۶اردیبهشت
سقوط مرد ۵۰ ساله از ارتفاعات مخملکوه خرم آباد

سقوط مرد ۵۰ ساله از ارتفاعات مخملکوه خرم آباد

انجمن پزشکی کوهستان: پیکر فرد مورد نظر را از ارتفاعات مخمل کوه پایین آورده و تحویل آرامستان خرم آباد دادند.