شهرستان سرایانر

۲۰شهریور
ایمن سازی و بولتینگ دره سبز رود شهرستان سرایانر

ایمن سازی و بولتینگ دره سبز رود شهرستان سرایانر

بام نیوز: ۲۰ کارگاه بولت و تک صفحه ، کارگاه ریبلی ، گاید ، دیویشن و مسیرهای تراورس جدید ایجاد و ۱۳ جفت بولت معیوب امحا گردید ، تا دره نوردان بتواند پیمایش ایمنی را در این دره داشته باشند ، بزودی نقشه فنی این دره منتشر خواهد شد.