شهرستان قائنات

۱۵فروردین
گرفتاری دو جوان ۱۷ و یا ۱۸ ساله در کوه های قاین خراسان جنوبی

گرفتاری دو جوان ۱۷ و یا ۱۸ ساله در کوه های قاین خراسان جنوبی

انجمن پزشکی کوهستان: جنازه جوان ۱۷ ساله را به پایین منتقل نمودند و جوان دیگر را نیز طی یک عملیات با موفقیت به منطقه ایمن منتقل کردند.