شهر آکاریری

۳۰تیر
چهارتا از شهرهای مهم ایسلند

چهارتا از شهرهای مهم ایسلند

بام: شهر ریکیاویک یکی از مهمترین شهرهای کشور ایسلند محسوب می‌شود و البته پایتخت این کشور است.