شهر اسکاردو

۲۴بهمن
روستای صدپارا

روستای صدپارا

بام نیوز: آب دریاچه در پائین دست، دره صدپارا و سدی خاکی به همین نام را که در ۴ کیلومتری روستا قرار دارد تغذیه می‌کند.