شهر افسانه

۲۲اردیبهشت
من شهرزاد شهر افسانه‌هایم

من شهرزاد شهر افسانه‌هایم

بام نیوز: دختری که در دل دشت و صحرا و کوه خود را آزادانه رها می‌کند و با آهوها همراه می‌شود و صیاداون را با چشمانش صید می‌کند.