شهر نیویورک

۱۱شهریور
آمریکا/ نیویورک/ تایمز اسکوئر

آمریکا/ نیویورک/ تایمز اسکوئر

بام نیوز: تایمز اسکوئر یک تقاطع شلوغ از هنر و تجارت، همراه با تابلوهای تبلیغاتی فراوان است که برای جلب توجه بینندگان با هم رقابت می‌کنند.