شهر وسنبرگ

۲۱فروردین
قلعه ی زنان وفادار

قلعه ی زنان وفادار

بام نیوز: فقط زنان وبچه ها ازقلعه خارج شوند و به رسم جوانمردي با ارزش ترين دارايي خودشان را هم بردارند و بروند بشرطيکه بتنهايي قادر بحمل آن باشند قيافه فرمانده ديدني بود.