شهر یانگ جو

۱۹اردیبهشت
دهکده پارسیان در چین 

دهکده پارسیان در چین 

بام نیوز: نام این دهکده، راه و روش زندگی متفاوت با دیگر جاها و چهره دگرگون مردم این روستا از روستاهای مجاور مجزا و مشخص است. ساکنان این روستا از اعقاب پارسیان بازرگانی هستند که در آن دوران به چین آمدند.