شورای مدیران سازمان هواشناسی

۱۲آبان
تجهیزات بومی سازی شده، سال آینده در شبکه هواشناسی کشور/هواشناسی کوهستان راه اندازی میشود

تجهیزات بومی سازی شده، سال آینده در شبکه هواشناسی کشور/هواشناسی کوهستان راه اندازی میشود

بام نیوز: رئیس سازمان هواشناسی کشور از ورود تجهیزات بومی سازی شده از سال آینده در شبکه هواشناسی کشور خبر داد.