شورقاضی ایوانکی

۱۷تیر
ادامه جستجو برای یافتن کوهنورد گمشده در ارتفاعات شورقاضی ایوانکی

ادامه جستجو برای یافتن کوهنورد گمشده در ارتفاعات شورقاضی ایوانکی

انجمن پزشکی کوهستان ایران: جستجو برای یافتن کوهنورد گمشده در ارتفاعات شورقاضی ایوانکی ادامه دارد.