شول آباد

۲۲تیر
گزارش صعود دو روزه قله کازینستان منطقه شول آباد لرستان به ارتفاع ۳۸۶۳ متر

گزارش صعود دو روزه قله کازینستان منطقه شول آباد لرستان به ارتفاع ۳۸۶۳ متر

بام نیوز: گزارش صعود دو روزه قله کازینستان منطقه شول آباد لرستان به ارتفاع ۳۸۶۳ متر.