شکم پر

۲۲اسفند
شکم پر، برای کوهنوردی مضر است

شکم پر، برای کوهنوردی مضر است

بام نیوز: هیچ گاه با شکم پر اقدام به صعود نکنید. زیرا احتیاج بدن به اکسیژن برای هضم غذا در ارتفاعات و به خصوص هنگام صعود، ممکن است شما را با مشکل مواجه سازد.