شکی ناگهانی

۲۰اردیبهشت
دیواره‌نوردی در یوسمیتی با اخذ مجوز

دیواره‌نوردی در یوسمیتی با اخذ مجوز

بام نیوز: این دومین بار در تاریخ یوسمیتی است که مجوزهای صعود شبانه لازم است.