شیب ها

۲۵فروردین
تنظيم سرعت و ذخيره سازی انرژی

تنظيم سرعت و ذخيره سازی انرژی

بام نیوز: ورزشي اندازه هاي طبيعي بدن نقش به سزايي داشته و به تجربه ثابت شده كه اندازه گامهاي هر شخص در راه پيمايي برابر با اندازه طبيعي كمر وي مي باشد.