شیرآب

۲۰مرداد
ده نکته باریک‌تر از مو برای حفظ محیط زیست ⁦

ده نکته باریک‌تر از مو برای حفظ محیط زیست ⁦

بام نیوز: محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یکی از سرمایه های طبیعی و حیاتی بشر است. حفاظت محیط زیست به اقداماتی گفته می شود که به حفظ آن کمک کند. این اقدامات می تواند به صورت انفرادی، گروهی، از طریق دولت ها انجام شود. کشورهای مختلفی برای حفظ محیط زیست خود اقداماتی انجام داده اند.