شیرکاکائو

۰۵اسفند
شکلات تلخ چند درصدی بهتر است

شکلات تلخ چند درصدی بهتر است

بام نیوز: شیرکاکائو گزینه مناسبی برای تامین فلاونویدهای مذکور نیست چرا که محتوای آن اندک است و بعنوان گزینه بهتر می توانید به شکلات تلخ فکر کنید.