شیرین

۲۳اسفند
چای یا قهوه؟

چای یا قهوه؟

بام نیوز: بر اساس نتایج یک نظرسنجی در کشور آمریکا، برونگراها و میانگراها (کسانی که در میانه ی طیف درونگرایی-برونگرایی قرار می گیرند) معمولاً چای دوست هستند.