صابون

۲۷مهر
طریقه ساخت صابونی ساده در طبیعت 

طریقه ساخت صابونی ساده در طبیعت 

بام نیوز: می توانید با کمی ابتکار ،جوشانده گیاهان و یا گلهای خوشبوی جمع آوری شده از طبیعت را به آن بیافزایید تا صابونی خوشبو داشته باشید.