صادق هدایت

۳۱فروردین
عشق پنهان

عشق پنهان

بام نیوز: اما این خیالی بیش نبود و من می دانستم که کتاب یکی بود یکی نبود مانند میلیون ها کتاب دیگر نخوانده در میان کتابخانه های شخصی خاک می خوردند و کسی آنها را نمی خواند.