صاعقه زدگی در کوهستان

۱۸دی
شناسایی میدان مغناطیسی برای پیشگیری از صاعقه زدگی در کوهستان

شناسایی میدان مغناطیسی برای پیشگیری از صاعقه زدگی در کوهستان

بام نیوز : ممكن است بسیاری ازطبیعت‌گردان یا كوه‌نوردان هرگز به طور مستقیم با پدیده صاعقه و تندر مواجه نشوند، اما در «میدان مغناطیسی» آن قرار گیرند.