صحرا نوادا

۰۲اردیبهشت
اوگو رودینون هنرمند محیطی سوییسی

اوگو رودینون هنرمند محیطی سوییسی

بام نیوز:  نام این پروژه محیطی هفت کوه جادویی است.