صخره ایی

۲۳فروردین
از مسیرهای سنگی و صخره ها دوری کنید

از مسیرهای سنگی و صخره ها دوری کنید

بام نیوز: ازمسیرهای سنگی و صخره ای دوری کنید. بسیاری از حوادث در چنین مواقعی اتفاق می افتد.

۱۰فروردین
پایین آمدن از کوه

پایین آمدن از کوه

بام نیوز: سعی کنید با ذهنی هوشیار و بدنی چالاک پایین بیایید با خم کردن زانو و کنترل مرکز ثقل از ضربه و قفل شدنن زانو جلوگیری کنید هیچوقت با بدن شل و لخت پایین نیایید.