صخره های امواجی

۰۶بهمن
صخره های مواج / استرالیا

صخره های مواج / استرالیا

بام نیوز: صخره های امواجی شکل ، یکی از پدیده های شگفت انگیز طبیعی اند که در شرق شهر کوچک هایدن در غرب استرالیا قرار گرفته اند.