صدای کارگران

۱۲اردیبهشت
صدای کارگران باشید

صدای کارگران باشید

بام نیوز: کارگران یا باربران، هر روز در دامنه ها، گردنه ها، یخچال ها، آبشارهای یخی کوهستان و ... مشغول کارند و حتی نمی دانند که کارگر محسوب می شوند.