صدمات پایین تنه

۱۲اردیبهشت
صدمات بدن

صدمات بدن

بام نیوز: معمولا هنگام صعود استرسی وجود دارد و برای آماده سازی ماهیچه ها و مفاصل در مقابل استرس باید ذهنیت خود را آماده کنید و برای تمرین زمین های سراشیبی را در نظر بگیرید و در آن تمرین کنید تا به یک آمادگی نسبی ذهنی برسید.